Muuritutkimus

Etusivu |
Arkeologiset tutkimukset | 3D-mallintaminen | Julkaisutoiminta | Tietoa yrityksestä | Yhteystiedot | In English

Vallan asuinsijat -  tutkimushanke


Vastuullinen johtaja: Dos. Kari Uotila Turun yliopisto arkeologian oppiaine

Muut johtavat tutkijat: 
Doc. Anna-Maria Vilkuna; Senior Lecturer / History / University of Jyväskylä. Finland

Doc. Terttu Lempiäinen. Centre for Biodiversity, Herbarium, University of Turku

Doc. Heikki Simola & 

PhD Elisabeth Grönlund. University of Joensuu, Karelian Institute, Dept. of Ecology

Grönlundin Hämeen linnassa elokuussa 2007 pitämä esitelmä hankkeen siitepölytutkimuksista.

Ph.lic. Pentti Zetterberg. University of Joensuu, Karelian Institute. Laboratory of Dendrochronology

PhD Isto Huvila. Åbo Akademi

Hankkeen kuulumiset joulukuussa 2007

- Hankkeen tutkimustuloksia esiteltiin elokuussa 2007 Hämeen linnassa Hämeen Wanhan Linnan Killan ja Hämeen kesäyliopiston järjestämässä seminaarissa (paikalla olleen kertomus seminaarista SKAS 3 / 2007). Mukana oli niin ensimmäisiä siitepölytutkimuksia Ahvenistonjärveltä kuin makrofossiilitutkimuksia ja ensimmäisiä C14-ajoituksia linnan maakerroksista.

- Linnaa ja sen ympäristöä kuvattiin helium-zeppeliinillä alkukesästä useaan otteeseen. Kuvauksissa saatiin talteen upea linna kaikilta ilmansuunnilta. Kuvista ollaan tekemässä 3d-mallinnosta hankkeen käyttöön.    

pakkastalvea odotellessa
Dos. Kari Uotila

Hämeen linnan rakennusvaiheiden tulkintaeroista kertova yksinkertaistettu tutkimusmallinnos.

(K.Uotila/TY/arkeologia)

 

Hankkeen tieteellinen esittely:

Keskiaikainen linna elinympäristönä ja sen vaikutus ympäristöönsä.

 

Tutkijaryhmän tarkoituksena on koota yhteen eri alojen tutkijoita ja pohtia keskiaikaisen linnan kautta tieteellisen tutkimuksen ja sen pohjalta nousevan 3d-mallintamisen mahdollisuuksista hahmottaa ja myös simuloida menneisyyden tapahtumia, arkielämää ja muutoksia ympäristössä. Yhteistyön tavoitteena on yhdistää laajasti arkeologian, historiantutkimuksen ja luonnontieteiden tutkimustuloksia innovatiivisella tavalla, kehittää ja jakaa tietoa uusista tutkimusmenetelmistä ja samalla viedä suomalaista ja laajemmin keskiajantutkimusta uudelle aidosti monitieteiselle tasolle, jossa uusia rajoja ja tulkinnan mahdollisuuksia etsitään kaikilta tieteen eri aloilta rajoittumatta perinteisiin

 
Tavoitteet                 

Työryhmän teemana keskiaikainen linna ja sen elinpiiri monitieteellisesti on aihe, joka ei ainakaan tällä hetkellä sovellu minkään yliopiston tutkijakouluksi. Humanistisen ja luonnontieteellisen ja informaatio- ja viestintäteknologian yhdistäminen yhden tietyn tutkimusteeman ympärille on harvinainen lähestymistapa. Eri tieteenalat ovat tähänkin mennessä tuottaneet merkittävää tietoa menneisyyden ihmisten toiminnasta, mutta tutkimustulosten merkitystä on vähentänyt tutkijayhteisön hajanaisuus.

 Eri tutkimusalat ovat hyödyntäneet muiden tieteenalojen tutkimuksen tuloksia hitaasti ja usein hyvin pintapuolisesti. Käsittelemällä tutkimustuloksia ja –menetelmiä monitieteisessä tutkijayhteisössä saadaan arvokasta ja monipuolista tietoa menneisyydestä ja samalla avataan esimerkin kautta uusia mahdollisuuksia 3d-mallintamisen ja laajemmin informaatio- ja viestintäteknologian soveltamiseen menneisyyden tieteellisessä tutkimuksessa.

Kyse on täysin uudesta tutkimusotteesta, joka vaatii intensiivistä työstämistä ja useiden eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Tutkijapiiri mahdollistaa myös samalla varttuneiden tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden hedelmällisen yhteistyön yhteisen teeman ympärillä ja varmistaa näin tutkimustulosten ja kehitettävien menetelmien jatkuvuuden tutkijayhteisössä myös pitemmällä aikavälillä.

Tutkimustuloksia, ideoita ja hahmotelmia ja eri asiantuntija-artikkeleja kootaan työpajan sivustolle pdf—muotoisina työpapereina ja artikkeleina avoimeen Open Access –levitykseen. Tutkimustulosten julkaisemissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tuloksia esitellään myös suurelle yleisölle soveltuvassa muodossa. Työpajan lopuksi tutkimustulokset kootaan yhtenäiseen tieteelliseen kokoomajulkaisuun, jonka formaatiksi on kaavailtu monografiaa.

Työryhmän ytimen muodostaa Vallan asuinsijat –tutkijaryhmä, jota vahvistetaan ryhmän kansainvälisillä yhteyksillä eri tieteenalojen asiantuntijoihin. Tavoitteena on että työpajan ytimen muodostaa 10 tutkijan ryhmä, jonka lisäksi toinen 10 tutkijan ja jatko-opiskelijan ryhmä osallistuu työskentelyyn. Lisäksi kokoontumissa on erityisteemoja, joiden erityisasiantuntijoita kutsutaan mukaan tapaamisiin.

Tutkimuksen perusteemat on suunniteltu linnatutkimuksen konteksteja jäsentävän kolmitasoisen kehämallin perusteella (Uotila et al. 2006). Kolme kehää jakavat linnan  vaikutuspiirin laajaan ympäristöön, lähiympäristöön ja itse linnan mikrotasoon. Erilaiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat tarjoavat erilaista tietoa eri tasoilla. Myös käyttökelpoiset tutkimusmenetelmät ja näkökulmat riippuvat tarkasteltavasta tasosta.

Laajan ympäristön tutkimuksessa pääpaino on ekstensiivisessä luonnontieteellisessä ja maantieteellisissä analyysimenetelmissä kun taas lähemmillä tasoilla keskitytään mikrotason analyysiin. Mallin kannalta on olennaista toisaalta hahmottaa eri tasojen tutkimusmenetelmille ja lähestymistavoille asettamat reunaehdot. Toisaalta olennaista on eri tasojen yhdistäminen toisiinsa, niin että kohdetta tutkitaan lopulta yhtenäisessä mikrotasolta makrotasolle ulottuvassa tilassa, eikä kullakin tasolla erikseen, mikä on ollut tyypillistä tähänastisessa tutkimuksessa. Malli soveltuu myös muiden tutkimuskohteiden kuten kaupunkien, kartanoiden jne. tutkimusympäristön hahmottamiseen.

 


.

Hankkeen laajempi englanninkielinen esittely
Hankkeen tieteellistä taustaa käsittelevä artikkeli - pidetty esitelmä 6.12.2006 Roomassa

Kuusiston linnaa lounaan suunnalta 1500-luvun alussa  - animaatio1
ja animaatio2

Hämeen linnan rakennusvaiheet vanhemman tutkimuksen mukaan 1(mpeg4)
ja 2 (divx). .

ja uudemman tulkinnan perusteella 1(mpeg4) ja 2 (divx)

ja molempien tulkintojen yhdistelmä  2(divx) ja 3 (34 Megaa avina) 

 


Copyright © Muuritutkimus ky 2004- | Päivitetty: 14.12.2007 | Ylläpito: Kari Uotila
URN:NBN:fi-fe20041467

Design: Isto Vatanen